Overzicht Volvo

Algemene voorwaarden

Particulier? Download de geldende algemene voorwaarden voor particulieren via de onderstaande knop:

Download

Zakelijke markt? Download de geldende algemene voorwaarden voor de zakelijke markt via de onderstaande knop:

Download

Aanvullende voorwaarden nieuwenhuijse.nl

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.nieuwenhuijse.nl, www.schotpoort.net & www.autotechniekraalte.nl  (de “Website”). Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze Website houdt automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker in.

De Website wordt beheerd door Volvo Nieuwenhuijse Apeldoorn B.V. (hierna: “Volvo Nieuwenhuijse”). Volvo Nieuwenhuijse houdt zich het recht voor om zowel deze Website als de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzingen en/of te vervangen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

2. Informatie op de website

Volvo Nieuwenhuijse spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Volvo Nieuwenhuijse sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van de Website.

Informatie op de Website kan verwijzingen bevatten naar producten of diensten die enkel in Nederland kunnen worden geleverd of worden uitgevoerd. Gebruikers van de Website buiten Nederland worden geadviseerd om contact op te nemen met hun locale Volvo-dealer ten aanzien van de beschikbare producten en diensten ter plaatse.

De informatie op de Website, zowel woord als beeld en geluid, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Volvo Nieuwenhuijse. Het aanbrengen van wijzigingen op de Website is uitsluitend toegestaan met toestemming van Volvo Nieuwenhuijse.

3. Beschikbaarheid en gebruik website

Volvo Nieuwenhuijse spant zich in om deze Website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de Website.

Volvo Nieuwenhuijse is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de Website.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de Website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Volvo Car Corporation te Zweden, Volvo Cars Nederland of aan Volvo Cars Nederland gelieerde vennootschappen of hun licentiegevers waaronder Volvo Nieuwenhuijse.

5. Hyperlinks

Volvo Nieuwenhuijse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. Volvo Nieuwenhuijse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites.

6. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

7. Aanvragen via onze website

Om uw verzoek om informatie (Contact, brochure, proefrit, etc.) via deze site te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, emailadres en dergelijke. Volvo Nieuwenhuijse heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele transportbehoeften, voor marktonderzoek, voor het traceren van verkoopgegevens en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over Volvo en onze vestigingen. De door uw verstrekte persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt door Volvo Nieuwenhuijse gelieerde ondernemingen. Volvo Nieuwenhuijse zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Volvo Nieuwenhuijse hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.